Statut

Tekst jednolity

Statutu Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja ”Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa, zwana w dalszej części Statutu ‘Fundacją’ ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 12 października 1990 roku, Repetytorium Nr 175/1990 sporządzonym w kancelarii notarialnej Nr 2 w Gdyni przez

1/ Ulrich Reinhold Heinrich Graf von Krockow,
2/ Gminę Krokowa.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. nr 46 z 1991 roku poz. 203) i niniejszego statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest wieś Krokowa w województwie pomorskim.

§ 3

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Fundacja może prowadzić swoją działalność w oparciu o powołane oddziały terenowe.

§ 4

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadzie non profit w celu finansowania działalności statutowej w oparciu o powołane jednostki organizacyjne Fundacji, np. hotel, centrum konferencyjne (działalność hotelarsko-gastronomiczna i szkoleniowa) i inne, a także, gdy będzie to korzystne, za pośrednictwem spółek kapitałowych prawa handlowego, w których powinna być podmiotem dominującym.

§ 5

Fundacja może współpracować lub być członkiem organizacji i towarzystw krajowych oraz zagranicznych o podobnych zadaniach i celach.

§ 6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Sztuki.
W przypadku sporu między Fundatorami mediatora ustanawia Rada Fundacji.

Rozdział II: Cele, formy i zakres działania Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest:

a) rewaloryzacja zespołu parkowo-pałacowego w Krokowej,
b) stworzenie na bazie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Krokowej Kaszubskiego Centrum Kultury i Spotkań Narodów,
c) rozwój społeczno-gospodarczy Regionu Północnych Kaszub i zachowanie tradycji oraz kultury tego regionu,
d) rozwój kontaktów i współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, a w szczególności między partnerskimi gminami Schweich i Krokowa.

§ 8

Określone w § 7 cele Fundacja realizuje poprzez następujące działania:

a) prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności prowadzenie przedszkola  oraz organizowanie i finansowanie kursów, lektoratów językowych, seminariów, wykładów,  prelekcji i innych zajęć,
b) organizowanie spotkań pisarzy i artystów, a także przedstawicieli organizacji młodzieżowych i ruchu ekumenicznego,
c) pomoc charytatywną dla służby zdrowia w Regionie Północnych Kaszub oraz pomoc charytatywną dla osób zamieszkałych w Regionie Północnych Kaszub w tym m.in. tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, w szczególności mieszkańców Gminy Krokowa,
d) finansowanie muzeum oraz prac badawczych z zakresu historii i kultury Regionu Północnych Kaszub,
e) finansowanie prac remontowych zespołu pałacowo-parkowego w Krokowej z przeznaczeniem na Kaszubskie Centrum Europejskich Spotkań,
f) finansowanie prac badawczych dotyczących ochrony środowiska naturalnego w Regionie Północnych Kaszub, w tym m.in. finansowa i organizacyjna pomoc dla gmin Regionu Północnych Kaszub we wprowadzaniu selektywnej gospodarki odpadami stałymi,
g) finansowanie spotkań i wizyt służących rozwojowi współpracy między partnerskimi gminami Krokowa i Schweich w celu rozwoju Regionu Północnych Kaszub.

Rozdział III: Organy Fundacji

§ 9

Organami Fundacji są:

1/ Rada Fundacji,
2/ Zarząd Fundacji.

§ 10

1. Rada Fundacji składa się z czterech osób:

a) Przedstawiciela Fundatora – Gminy Krokowa,
b) Przedstawiciela Fundatora – Fundacji Europäische Begegnung z siedzibą w Föhren k. Trier (Niemcy),
c) Dwóch przedstawicieli organizacji społecznych, których zaproponują Fundatorzy.

2. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje osobiście lub przez umocowanego pełnomocnika.
3. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie Fundacji z członkowstwem w Zarządzie. Fundator nie może być członkiem Zarządu.
4. Członkowie Rady działają społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, nie mogą też z tytułu pełnionej funkcji czerpać profitów, które w jakikolwiek sposób obciążałyby Fundację.

§ 11

Do kompetencji Rady Fundacji mającej również funkcje rady nadzorczej należy:

a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
b) dokonywanie zmian celów Fundacji oraz uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
c) pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na działalność statutową Fundacji,
d) powoływanie i odwoływanie Zarządu, jego poszczególnych członków oraz ustalanie zasad ich zatrudniania i wynagradzania,
e) zatwierdzanie planu finansowego działalności Fundacji,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
g) udzielanie absolutorium Zarządowi, a także każdemu z jego członków osobiście z wykonania obowiązków w każdym kolejnym roku obrachunkowym,
h) podejmowanie uchwał o przekształcaniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku,
i) podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu przez Fundację nieruchomości,
j) przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji,
k) sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności,
l) reprezentowanie Fundacji w sporach z Zarządem lub jego poszczególnymi członkami.

§ 12

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym jej Przewodniczący. Mogą one być także zwoływane na wniosek dwóch członków Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu.
2. Pracami Rady Fundacji kierują na przemian w ustalonych przez Radę okresach dwaj Współprzewodniczący reprezentujący Fundatorów oraz wybrany z jej grona Sekretarz Rady. Rada działa w oparciu o zatwierdzony przez siebie Regulamin Rady, przy czym ustala się, że Rada Fundacji może podjąć uchwały, jeżeli obecnych jest co najmniej 3 członków Rady Fundacji.
3. Uchwały zapadają, jeżeli zagłosuje za nimi co najmniej 3 członków Rady Fundacji, z wyjątkiem uchwał w sprawach:

a) zmiany Statutu,
b) likwidacji Fundacji,

gdzie konieczna jest zgoda wszystkich członków Rady.

4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone przez Radę Fundacji.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków, w tym z dwóch Współprzewodniczących.
3. Poza bieżącymi sprawami zwykłego zarządu, w którym członkowie Zarządu podejmują decyzje samodzielnie, zgodnie z podziałem kompetencji, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
4. Uchwały Zarządu są ważne, gdy 2/3 członków Zarządu jest za przyjęciem tych uchwał.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji i podpisywania dokumentów konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 14

1. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony, z tym, że Rada Fundacji w każdym czasie może odwołać Zarząd.
2. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,
b) nieudzielenia absolutorium,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

3. W przypadku odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków Rada Fundacji w terminie 42 dni dokona wyboru nowego Zarządu lub brakujących członków.

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jednego z dwóch Współprzewodniczących Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Posiedzeniom Zarządu Fundacji przewodniczy i kieruje nimi jeden z dwóch Współprzewodniczących Zarządu lub członek Zarządu przez jednego z nich upoważniony,
3. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje społecznie bądź odpłatnie.
4. Zasady zatrudniania członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.

§ 16

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celami i postanowieniami Statutu,
b) opracowywanie i realizacja planów działania Fundacji wynikających z celów statutowych Fundacji,
c) zarządzenie majątkiem Fundacji,
d) wykonywanie czynności zleconych przez Radę Fundacji,
e) opracowywanie rocznych planów finansowych Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Fundacji,
f) składanie Radzie Fundacji i właściwym organom corocznych sprawozdań z działalności Zarządu,
g) wykonywanie innych zadań związanych z kierowaniem pracą Fundacji nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Fundacji.

§ 17

W przypadku stwierdzenia, że uchwała Zarządu Fundacji jest sprzeczna z celami, dobrem Fundacji i prawem albo przepisami wewnętrznymi Fundacji, Rada Fundacji ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały Zarządu Fundacji i zażądać stosownych wyjaśnień. Uchwała Rady Fundacji ma charakter wiążący dla Zarządu Fundacji.

§ 18

Zarząd Fundacji jest zobowiązany udostępniać na każde żądanie Rady Fundacji wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji oraz udzielać wyjaśnień.

Rozdział IV: Majątek Fundacji

§ 19

Majątek Fundacji stanowią środki przekazane przez Fundatorów w oświadczeniu woli o utworzeniu Fundacji.

§ 20

1. Dochodami Fundacji są:

1) darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z Polski, jak i z zagranicy,
2) subwencje od Fundatorów,
3) dochody z majątku i praw majątkowych,
4) odsetki od wkładów na rachunkach bankowych,
5) dochody ze zbiórek publicznych,
6) dochody z papierów wartościowych.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział V: Likwidacja Fundacji

§ 21

Fundacja ulega likwidacji, gdy został osiągnięty cel, dla którego Fundację ustanowiono, w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji lub gdy Rada Fundacji podejmie jednomyślną uchwałę o zaprzestaniu działalności Fundacji. W każdym z tych przypadków uchwała Rady Fundacji musi być podjęta jednomyślnie. W przypadkach innych, niż wymienione, likwidacja Fundacji może nastąpić tylko na mocy przepisu ustawy.

§ 22

W przypadku likwidacji Fundacji majątek Fundacji zostanie przekazany na cele społecznie użyteczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 23

O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Kultury i Sztuki.